Novinka

AGOL - dezinfekční přípravek - 750ml

90100233

Alkoholový prostředek pro rychlou hygienickou dezinfekci ploch v domácnosti, službách, stravování, dopravě a jiné.

Více info

Skladem - doba dodání 2-3 pracovních dní

145 Kč bez DPH
175 Kč vč. DPH

Více info

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochrané rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Zamezte vdechování par/aerosolů. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.