FOX NA OKNA 1l s rozprašovačem

80100490

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Více info

Skladem - doba dodání 2-3 pracovních dní

29 Kč bez DPH
35 Kč vč. DPH

1 karton obsahuje 8 balení
Máte vybráno: 1 balení

Více info

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

 8ks v kartónuStandardní věty o nebezpečnosti

H226                        Hořlavá kapalina a páry              

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                        Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.    

P233                        Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P280                        Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P303+361+353          PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P370+P378               V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj.

P403+235                 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501                        Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do  komunálního odpadu.

 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

Ethanol

Stáhnout