Novinka

AKTIVIT D dezinfekce KAS do potravinářství - 5L

10601000

speciální čistič a dezinfekce na bázi KAS

Více info

Skladem - doba dodání 2-3 pracovních dní

562 Kč bez DPH
680 Kč vč. DPH

Více info

Standardní věty o nebezpečnosti:     Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  Lauryldimethyl aminoxid, Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid, Triethanolamin, Účinná látka: Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid 2,5g/100g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.