SATUR TEKUTÝ PÍSEK 5l

80109002

Tekutý abrazivní čisticí prostředek parfemován jemnou citronovou vůní na nádobí, vany, UH, smalt a keramiku.

Více info

Skladem - doba dodání 2-3 pracovních dní

190 Kč bez DPH
230 Kč vč. DPH

Více info

Tekutý abrazivní čisticí prostředek parfemován jemnou citronovou vůní na nádobí, vany, UH, smalt a keramiku.

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

Uhličitan vápenatý

Stáhnout