SATUR OKNA čistič oken 5l

80100403

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Více info

Skladem - doba dodání 2-3 pracovních dní

95 Kč bez DPH
114 Kč vč. DPH

Více info

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek. 

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Ethanol

Stáhnout